top of page

El disseny de la Casa Oryza és conseqüència de l’estudi del recorregut del sol, les característiques dels vents, l’orografia i la ubicació dels olivers.

El sistema constructiu està pensat per a obtenir una envolupant amb una alta resistència tèrmica. L’aïllament tèrmic és de 25cm als murs, 24cm a la coberta de teula mixta ventilada i de 12cm a la solera. La demanda de calefacció es cobreix mitjançant una estufa de biomassa.

Els electrodomèstics, la il·luminació i  l’escalfament de l’aigua s’alimenten amb un sistema aïllat de generació fotovoltaica de 3,10Kwp de potència instal·lada. L’energia produïda s’emmagatzema en bateries elèctriques.

L’habitatge disposa també d’un sistema d’emmagatzematge d’aigua pluvial que s’utilitza als inodors, la rentadora i al rec.

La baixa demanda de calefacció i l'autogeneració d’energia elèctrica, permet que l’habitatge sigui considerat de consum quasi nul. (nearly Zero Energy Building)

bottom of page